̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼–̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼P̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼7̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼,̼ ̼H̼L̼V̼ ̼P̼a̼r̼k̼ ̼H̼a̼n̼g̼-̼s̼e̼o̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ […]