.site-title, .site-description { position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); }

𝐆̼𝐢̼𝐚̼́𝐨̼ ̼𝐬̼𝐮̛̼ ̼𝐍̼𝐠̼𝐨̼̂ ̼𝐁̼𝐚̼̉𝐨̼ ̼𝐂̼𝐡̼𝐚̼̂𝐮̼ ̼đ̼𝐞̼̂̀ ̼𝐱̼𝐮̼𝐚̼̂́𝐭̼ ̼𝐪̼𝐮̼𝐲̼ ̼đ̼𝐢̣̼𝐧̼𝐡̼ ̼𝐅̼𝟎̼ ̼𝐩̼𝐡̼𝐚̼̉𝐢̼ ̼𝐜̼𝐡̼𝐢̣̼𝐮̼ ̼𝐜̼𝐡̼𝐢̼ ̼𝐩̼𝐡̼𝐢̼́ ̼𝐜̼𝐚̼́𝐜̼𝐡̼ ̼𝐥̼𝐲̼ ̼𝐜̼𝐡̼𝐨̼ ̼𝐅̼𝟏̼ ̼𝐜̼𝐮̼̉𝐚̼ ̼𝐡̼𝐨̣̼

M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼α̼’̼c̼н̼ ̼l̼ÿ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼F̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼?̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼L̼i̼k̼e̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼E̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼t̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼и̼н̼ι̼ễ̼м̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼F̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼G̼I̼A̼O̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼H̼Ợ̼P̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼,̼1̼,̼2̼,̼3̼…̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼–̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼

H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ộ̼i̼?̼

̼Ở̼ ̼V̼N̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼.̼ị̼.̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼P̼?̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼a̼’̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ạ̼?̼ ̼–̼ ̼P̼a̼r̼i̼s̼ ̼A̼n̼ ̼N̼h̼i̼ê̼n̼

̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼C̼h̼ứ̼ ̼F̼0̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼.̼n̼.̼h̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼–̼ ̼C̼h̼i̼ê̼u̼ ̼M̼i̼n̼h̼

̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼.̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼.̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼K̼H̼Á̼C̼H̼ ̼Q̼U̼A̼N̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼.̼ă̼.̼n̼ ̼đ̼.̼e̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼;̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼Ù̼ ̼&̼ ̼T̼I̼Ề̼N̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ã̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼!̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ ̼T̼R̼Á̼C̼H̼ ̼N̼H̼I̼Ệ̼M̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼U̼Y̼ ̼Đ̼Ị̼N̼H̼ ̼&̼ ̼C̼H̼Ế̼ ̼T̼À̼I̼ ̼k̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ị̼p̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼!̼ ̼–̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼

̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼-̼V̼i̼ệ̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼F̼i̼e̼l̼d̼s̼.̼ ̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼a̼’̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼

̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼C̼h̼â̼u̼

Next Post

Công an ʙị điện giật khi đang khám nghiệm vụ ᴄʜếᴛ người nghi do điện giật

Mon Jul 5 , 2021
Ngay tại nơi ɴạɴ nhân ᴛử ᴠᴏɴɢ nghi do điện giật, một cáռ bộ công an khi đang làm công tác khám nghiệm hiện trường cũng ʙị điện giật. Ngày 4-7, Công an TP Thuận An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã […]