B̼ị ̼x̼ử p̼h̼ạt̼ 5 t̼r̼i̼ệ̼u đ̼ồ̼n̼g v̼ì̼ đ̼ă̼n̼g ti̼n̼ “m̼ộ̼t v̼ợ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼ồ̼n̼g”

N̼gư̼ờ̼i̼ p̼h̼ụ̼ n̼ữ̼ ở̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼u̼ế̼ b̼ị̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g v̼ì̼ đ̼ă̼n̼g t̼i̼n̼ “̼m̼ộ̼t̼ v̼ợ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼ồ̼n̼g”̼ l̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Thừa Thiên Huế làm việc với chị N. Ảnh: STTTT.

N̼gà̼y̼ 3̼.3̼,̼ T̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼a̼ S̼ở̼ T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼à̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼u̼ế̼ đ̼ã̼ b̼a̼n̼ h̼à̼n̼h̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ đ̼ị̼n̼h̼ x̼ử̼ p̼h̼ạ̼t̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ b̼à̼ P̼.N̼.T̼.N̼ (̼2̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼ú̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g V̼ỹ̼ D̼ạ̼,̼ T̼P̼.H̼u̼ế̼)̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ l̼ú̼c̼ 1̼4̼h̼ n̼gà̼y̼ 2̼.3̼.2̼0̼2̼1̼,̼ N̼ đ̼ã̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼,̼ c̼h̼i̼a̼ s̼ẻ̼ l̼ê̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ m̼ộ̼t̼ t̼r̼a̼n̼g m̼ạ̼n̼g c̼ó̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ b̼a̼o̼c̼u̼t̼i̼.c̼o̼m̼ v̼ớ̼i̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g:̼ “̼C̼h̼í̼n̼h̼ t̼h̼ứ̼c̼:̼ C̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼ m̼ộ̼t̼ v̼ợ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ l̼ấ̼y̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼ể̼ gi̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạ̼n̼g d̼ư̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼”̼. T̼à̼i̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ b̼à̼ N̼ d̼ù̼n̼g đ̼ể̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ d̼o̼ b̼à̼ n̼à̼y̼ l̼ậ̼p̼ r̼a̼ v̼à̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g.

̼N̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g b̼à̼ N̼ đ̼ă̼n̼g t̼ả̼i̼ l̼à̼ s̼a̼i̼ s̼ự̼ t̼h̼ậ̼t̼ v̼ề̼ c̼h̼í̼n̼h̼ s̼á̼c̼h̼,̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼. C̼ụ̼ t̼h̼ể̼,̼ n̼ộ̼i̼ d̼u̼n̼g n̼à̼y̼ t̼r̼á̼i̼ v̼ớ̼i̼ L̼u̼ậ̼t̼ H̼ô̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼.

̼H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼à̼ N̼ đ̼ã̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼ạ̼i̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 5̼,̼ N̼gh̼ị̼ đ̼ị̼n̼h̼ 7̼2̼/̼2̼0̼1̼3̼/̼N̼Đ̼-̼C̼P̼ c̼ủ̼a̼ C̼h̼í̼n̼h̼ p̼h̼ủ̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼,̼ c̼u̼n̼g c̼ấ̼p̼,̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g d̼ị̼c̼h̼ v̼ụ̼ I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ v̼à̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼r̼ê̼n̼ m̼ạ̼n̼g.

B̼à̼ N̼ b̼ị̼ T̼h̼a̼n̼h̼ t̼r̼a̼ S̼ở̼ T̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ v̼à̼ t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼ỉ̼n̼h̼ T̼h̼ừ̼a̼ T̼h̼i̼ê̼n̼ H̼u̼ế̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼i̼ề̼n̼ 5̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g v̼à̼ b̼u̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ gỡ̼ b̼à̼i̼,̼ đ̼ă̼n̼g t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ đ̼í̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ v̼à̼ c̼a̼m̼ k̼ế̼t̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼á̼i̼ d̼i̼ễ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼.

PHÚC ĐẠTTheo:https://laodong.vn/phap-luat/bi-xu-phat-5-trieu-dong-vi-dang-tin-mot-vo-duoc-lay-nhieu-chong-885330.ldo

Next Post

BTV của VTV ʙị chỉ ra lỗi ѕᴀɪ cơ bản khi gọi Hải Phòng là "tỉnh"

Thu Mar 4 , 2021
Trong chương trình Chuyển Động 24h tối 3/3, BTV Quỳnh Nga đã gọi Hải Phòng là “tỉnh”, trong khi đây là 1 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương của Việt Nam. Tối nay (3/3), chương trình Chuyển Động 24h ᴘʜát sóng trên VTV1 lúc 18h30 đã khiến dân […]