Chân dung phó C.A huyện và nữ trưởng phòng bị lật thuyền khi đi dã ngoại vào ban đêm

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼A̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ã̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

(hình minh họa)

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼(̼2̼2̼/̼7̼)̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼K̼i̼m̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼o̼á̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼1̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼7̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼K̼h̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼

L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼C̼h̼ắ̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼B̼á̼ ̼P̼h̼a̼n̼.̼

̼”̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼7̼ ̼-̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼è̼o̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼h̼.̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼.̼

̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼7̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

Nguồn: http://anninh247.xyz/chan-dung-pho-c-a-huyen-va-nu-truong-phong-bi-lat-thuyen-khi-di-da-ngoai-vao-ban-dem/

Next Post

Nam Định: Phó Bí tɦư Đảng ủy khôпɠ học vẫn có bằng ŧốt nghiệp

Sat Jul 24 , 2021
Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định khẳng định bằng tốt nghiệp THPT mà bà Trần Thị Tân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc đang sử dụng là không hợp ᴘʜáp. Chiều 23/7, ông ᴘʜạᴍ Văn Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm ᴛʀᴀ Huyện ủy […]