.site-title, .site-description { position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px); }

Kết đắng cho 3 “çнị ƌạι” ƌáин bạn ℓộт ƌồ rồι qυαy, “қнoe” çℓιƿ ƌáин hội đồng lên mạng

B̼a̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼7̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼é̼t̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼x̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ẻ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼3̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼:̼ ̼”̼L̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼.̼

3̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ố̼c̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼.̼ K̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼l̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼ẩ̼u̼ ̼đ̼ả̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼2̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼Á̼i̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ỹ̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼…̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼:̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼”̼l̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼”̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼V̼i̼l̼l̼a̼ ̼(̼k̼h̼u̼ ̼7̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼T̼.̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼a̼f̼e̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼”̼h̼ả̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼”̼,̼ ̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼2̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼”̼g̼â̼y̼ ̼b̼ã̼o̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ữ̼ ̼d̼ộ̼i̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼g̼ỡ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼…̼
̼
V̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼”̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼9̼-̼1̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

T̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼:̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼
̼
S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼7̼-̼6̼ ̼3̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼.̼.̼.̼

̼C̼ả̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼h̼á̼n̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼…̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼.̼T̼.̼B̼.̼T̼.̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼k̼h̼u̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼Á̼i̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼6̼%̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼.̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼.̼ ̼B̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼”̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ả̼”̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ê̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼á̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼.̼

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼a̼y̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼”̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ắ̼c̼,̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼k̼é̼o̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.̼ ̼T̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

C̼l̼i̼p̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼!̼…̼

̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼T̼ ̼l̼à̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼D̼ẫ̼u̼ ̼ở̼ ̼2̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼”̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼”̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼”̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼N̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼t̼.̼

P̼h̼â̼n̼ ̼b̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼T̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼,̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼T̼.̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼d̼ầ̼n̼.̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼ồ̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼2̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼ ̼r̼ú̼m̼,̼ ̼t̼ự̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼,̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼D̼u̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼ ̼b̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼”̼t̼r̼ơ̼”̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.̼ ̼D̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ú̼a̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ạ̼y̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼n̼ợ̼ ̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼m̼à̼!̼ ̼C̼o̼n̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼o̼…̼”̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼b̼à̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼…̼

̼Í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼ ̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼m̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼.̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼d̼e̼s̼h̼i̼k̼h̼o̼b̼o̼r̼

Next Post

Nghệ An: Kỳ tích ba anh em sinh 3 cùng đậu vào một trường đại học quân sự

Sun Jul 11 , 2021
Những ngày qua, người dân Thanh Chương đang xôn xao về một gia đình nông dân nghèo có 3 người con sinh 3 cùng đỗ vào một trường đại học. Đó là các em Nguyễn Doãn Mạnh, Nguyễn Doãn Trọng và Nguyễn Doãn Vinh, con ông Nguyễn Doãn Dũng và […]