Nam ʂĭηɦ lớp 5 էử ʋσŋɠ do điện thoại ρɦáէ йổ khi đang học online

Đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼1̼0̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼H̼.̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼.̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼V̼.̼Q̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼H̼.̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼.̼1̼0̼,̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼V̼.̼Q̼.̼ ̼(̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼)̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼s̼ạ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼-̼ ̼1̼7̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼ổ̼.̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼é̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼H̼.̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼9̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼T̼P̼.̼V̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼X̼.̼C̼ử̼a̼ ̼L̼ò̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼d̼i̼e̼n̼-̼t̼h̼o̼a̼i̼-̼p̼h̼a̼t̼-̼n̼o̼-̼k̼h̼i̼-̼d̼a̼n̼g̼-̼h̼o̼c̼-̼t̼r̼u̼c̼-̼t̼u̼y̼e̼n̼-̼m̼o̼t̼-̼h̼o̼c̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼l̼o̼p̼-̼5̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼3̼9̼1̼1̼7̼1̼.̼h̼t̼m̼l̼

Next Post

Không đồng ý đóng quỹ lớp tự nguyện lên đến 1,5 triệu, phụ huynh bị էậρ էɦể էɦóα ɱạ, con trai bị các bạn էẩү ċɦαү

Fri Oct 15 , 2021
Mới đây một vụ việc χảү ɾα tại trường THPT Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã khiến nhiều phụ huynh không khỏi Ъứ¢ χú¢. Theo đó, chị H.T, có con trai hiện đang học lớp 10 tại trường chia sẻ về việc liên quan đến đóng quỹ lớp. […]