NÓNG:Phát hiện тнâи тнể тrôι тrêи ѕônɢ Sài Gòn, người nhà xáċ nнận là của nam sinh мấт тícн sau khi vào nhập học ở TP.HCM

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼2̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼(̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼a̼i̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼”̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼4̼h̼3̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼2̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼M̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼.̼H̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼1̼3̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼6̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼S̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼/̼2̼,̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼o̼a̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼7̼B̼-̼0̼2̼4̼.̼5̼7̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼t̼i̼m̼-̼t̼h̼a̼y̼-̼t̼h̼i̼-̼t̼h̼e̼-̼n̼a̼m̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼v̼i̼e̼n̼-̼m̼a̼t̼-̼t̼i̼c̼h̼-̼o̼-̼t̼p̼h̼c̼m̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼2̼9̼6̼2̼0̼4̼.̼h̼t̼m̼l̼

Next Post

Thủ tướng chỉ đạo nóng: Từ 1/3 chỉ những trường hợp sau đây được mới được kinh doanh bất động sản

Tue Feb 15 , 2022
Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, cho thuê, cho thuê lại… bất động sản. Vậy theo quy định mới nhất, điều kiện để kinh doanh bất động sản là gì? Trường hợp nào mới được kinh doanh […]