S̼á̼t t̼h̼ủ n̼ổ̼i ti̼ế̼n̼g̼ L̼ê V̼ă̼n̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼: R̼a̼ t̼ù m̼u̼ố̼n̼ t̼h̼e̼o̼ n̼g̼h̼ề t̼h̼ầ̼y t̼h̼u̼ố̼c̼

“̼S̼á̼t̼ t̼h̼ủ̼”̼ l̼ừ̼n̼g̼ l̼ẫ̼y̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ b̼ư̼ớ̼c̼ v̼à̼o̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ v̼à̼ l̼ễ̼ p̼h̼é̼p̼ n̼g̼ồ̼i̼ x̼u̼ố̼n̼g̼. T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ đ̼ó̼ l̼à̼ l̼ú̼c̼ s̼a̼u̼ 3̼ n̼ă̼m̼ t̼h̼ụ̼ á̼n̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ v̼ẫ̼n̼ v̼ậ̼y̼ v̼ớ̼i̼ đ̼ô̼i̼ l̼ô̼n̼g̼ m̼à̼y̼ c̼h̼ổ̼i̼ x̼ể̼ d̼ữ̼ t̼ợ̼n̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, n̼é̼t̼ k̼h̼ắ̼c̼ s̼á̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼i̼a̼ m̼ắ̼t̼ c̼ủ̼a̼ h̼ắ̼n̼ đ̼ã̼ m̼ờ̼ d̼ầ̼n̼. L̼ê̼ V̼ă̼n̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ k̼ể̼, đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g̼ n̼u̼n̼g̼ n̼ấ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ ý̼ đ̼ị̼n̼h̼ t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼ạ̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼, t̼â̼m̼ h̼ồ̼n̼ q̼u̼ỷ̼ d̼ữ̼ đ̼ó̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ụ̼c̼ v̼ấ̼n̼, d̼a̼y̼ d̼ứ̼t̼.

S̼ự̼ đ̼ổ̼i̼ t̼h̼a̼y̼ ấ̼y̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ t̼ô̼i̼ b̼i̼ế̼t̼, đ̼ã̼ đ̼ế̼n̼ t̼ừ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ ứ̼n̼g̼ x̼ử̼ đ̼ầ̼y̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼ủ̼a̼ đ̼ộ̼i̼ n̼g̼ũ̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ q̼u̼ả̼n̼ g̼i̼á̼o̼. N̼ă̼m̼ q̼u̼a̼, k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ c̼ủ̼a̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ạ̼t̼ l̼o̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼. A̼n̼h̼ t̼a̼ đ̼ã̼ n̼ó̼i̼ v̼ề̼ n̼ỗ̼i̼ k̼h̼á̼t̼ k̼h̼a̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ q̼u̼a̼y̼ v̼ề̼ l̼à̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ m̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ n̼ữ̼a̼. P̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ă̼n̼g̼, c̼h̼ú̼t̼ m̼ầ̼m̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ m̼o̼n̼g̼ m̼a̼n̼h̼ h̼y̼ v̼ọ̼n̼g̼ ấ̼y̼ đ̼a̼n̼g̼ l̼ớ̼n̼ d̼ầ̼n̼ d̼ư̼ớ̼i̼ s̼ự̼ c̼h̼ă̼m̼ b̼ẵ̼m̼ c̼ủ̼a̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼h̼ầ̼y̼ n̼ơ̼i̼ đ̼â̼y̼?̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼ạ̼i̼

Lị̼c̼h̼ s̼ử̼ t̼ư̼ p̼h̼á̼p̼ V̼i̼ệ̼t̼ N̼a̼m̼ đ̼ã̼ g̼h̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ v̼ụ̼ á̼n̼ c̼ủ̼a̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼h̼ư̼ m̼ộ̼t̼ v̼í̼ d̼ụ̼ k̼i̼n̼h̼ h̼o̼à̼n̼g̼ n̼h̼ấ̼t̼ c̼ủ̼a̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ị̼ t̼h̼à̼n̼h̼ n̼i̼ê̼n̼. N̼g̼à̼y̼ 2̼4̼/̼8̼/̼2̼0̼1̼1̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ n̼h̼ẫ̼n̼ t̼â̼m̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼ế̼t̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ c̼h̼ủ̼ t̼i̼ệ̼m̼ v̼à̼n̼g̼ N̼g̼ọ̼c̼ B̼í̼c̼h̼ (̼ở̼ P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ S̼ơ̼n̼, L̼ụ̼c̼ N̼a̼m̼, B̼ắ̼c̼ G̼i̼a̼n̼g̼)̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼ h̼ọ̼ m̼ớ̼i̼ 1̼8̼ t̼h̼á̼n̼g̼ t̼u̼ổ̼i̼. C̼o̼n̼ g̼á̼i̼ l̼ớ̼n̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼, 8̼ t̼u̼ổ̼i̼, b̼ị̼ h̼ắ̼n̼ c̼h̼é̼m̼ đ̼ứ̼t̼ t̼a̼y̼. S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ h̼ạ̼ s̼á̼t̼ d̼ã̼ m̼a̼n̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ư̼ớ̼p̼ đ̼i̼ s̼ố̼ t̼à̼i̼ s̼ả̼n̼ g̼ầ̼n̼ 1̼,3̼ t̼ỷ̼ đ̼ồ̼n̼g̼.

V̼ụ̼ á̼n̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ r̼ú̼n̼g̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ả̼ n̼ư̼ớ̼c̼ t̼a̼ b̼ở̼i̼ s̼ự̼ t̼à̼n̼ b̼ạ̼o̼, m̼a̼n̼ r̼ợ̼. D̼ư̼ l̼u̼ậ̼n̼ c̼h̼ờ̼ đ̼ợ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ k̼h̼ắ̼c̼ b̼ậ̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼ d̼à̼n̼h̼ c̼h̼o̼ s̼á̼t̼ n̼h̼â̼n̼ m̼á̼u̼ l̼ạ̼n̼h̼ n̼à̼y̼. T̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼, n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ c̼ư̼ớ̼p̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼h̼ư̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼, l̼u̼ô̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ố̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ v̼ớ̼i̼ á̼n̼ t̼ử̼. Đ̼ó̼ l̼à̼ s̼ự̼ t̼r̼ả̼ g̼i̼á̼ t̼ư̼ơ̼n̼g̼ x̼ứ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ t̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ v̼à̼ m̼ứ̼c̼ đ̼ộ̼ c̼ủ̼a̼ t̼ộ̼i̼ á̼c̼.

T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼, q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ đ̼ộ̼ t̼u̼ổ̼i̼ á̼p̼ d̼ụ̼n̼g̼ k̼h̼u̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼t̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ c̼h̼o̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ơ̼ h̼ộ̼i̼ t̼h̼o̼á̼t̼ c̼h̼ế̼t̼. T̼í̼n̼h̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ h̼ắ̼n̼ g̼â̼y̼ á̼n̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ò̼n̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ 5̼4̼ n̼g̼à̼y̼, m̼ớ̼i̼ t̼r̼ò̼n̼ 1̼8̼ t̼u̼ổ̼i̼. C̼h̼o̼ n̼ê̼n̼, d̼ù̼ đ̼ã̼ p̼h̼ạ̼m̼ h̼à̼n̼g̼ l̼o̼ạ̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼ t̼ộ̼i̼, t̼h̼ì̼ t̼ổ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ h̼ì̼n̼h̼ p̼h̼ạ̼t̼ m̼à̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ị̼u̼ c̼h̼ỉ̼ l̼à̼ 1̼8̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼.

N̼g̼à̼y̼ 4̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼2̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼ớ̼i̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ s̼ố̼ 3̼ (̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ T̼ổ̼n̼g̼ c̼ụ̼c̼ 8̼ –̼ B̼ộ̼ C̼ô̼n̼g̼ a̼n̼)̼ đ̼ể̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼. Ở̼ g̼i̼ữ̼a̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ồ̼i̼ n̼ú̼i̼ c̼á̼c̼h̼ T̼P̼ V̼i̼n̼h̼ c̼h̼ừ̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 1̼0̼0̼ k̼m̼, t̼r̼ê̼n̼ d̼i̼ệ̼n̼ t̼í̼c̼h̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 7̼0̼0̼ h̼a̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼ x̼ã̼ N̼g̼h̼ĩ̼a̼ D̼ũ̼n̼g̼ (̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼â̼n̼ K̼ỳ̼, N̼g̼h̼ệ̼ A̼n̼)̼, t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ n̼h̼ư̼ m̼ộ̼t̼ ố̼c̼ đ̼ả̼o̼ c̼h̼ứ̼a̼ đ̼ự̼n̼g̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ n̼ó̼ m̼ộ̼t̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ỏ̼.

T̼h̼i̼ế̼u̼ t̼á̼ H̼o̼à̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ T̼h̼à̼n̼h̼ (̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼â̼n̼ t̼r̼ạ̼i̼ s̼ố̼ 1̼)̼ l̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼K̼h̼i̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼ạ̼i̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ t̼ỏ̼ r̼a̼ k̼h̼á̼ n̼g̼a̼n̼g̼ t̼à̼n̼g̼. K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ t̼ự̼ g̼i̼á̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ n̼ộ̼i̼ q̼u̼y̼ v̼à̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ò̼n̼ ‘̼d̼í̼n̼h̼’̼ v̼à̼o̼ v̼à̼i̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ t̼r̼ọ̼n̼g̼.

N̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼3̼, a̼n̼h̼ t̼a̼ đ̼ã̼ đ̼ứ̼n̼g̼ t̼ê̼n̼ đ̼ể̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼h̼a̼y̼ m̼ộ̼t̼ g̼ó̼i̼ q̼u̼à̼ g̼ử̼i̼ t̼h̼e̼o̼ đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ b̼ư̼u̼ p̼h̼ẩ̼m̼ v̼à̼o̼ t̼r̼ạ̼i̼ c̼h̼o̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼. Đ̼ó̼ l̼à̼ m̼ộ̼t̼ g̼ó̼i̼ k̼ẹ̼o̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼h̼ứ̼a̼ m̼a̼ t̼ú̼y̼. M̼ộ̼t̼ l̼ầ̼n̼ k̼h̼á̼c̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ã̼ đ̼á̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ Đ̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼, k̼h̼i̼ b̼ị̼ n̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ở̼ v̼ề̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼. S̼a̼u̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ê̼u̼ t̼r̼ê̼n̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ đ̼ề̼u̼ b̼ị̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼”̼.

K̼ể̼ v̼ề̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ầ̼u̼ m̼ớ̼i̼ “̼ă̼n̼ c̼ơ̼m̼ t̼ù̼”̼ t̼ạ̼i̼ T̼r̼ạ̼i̼ 3̼, L̼u̼y̼ệ̼n̼ t̼h̼ẳ̼n̼g̼ t̼h̼ắ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼:̼ “̼K̼h̼i̼ m̼ớ̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ t̼r̼ạ̼i̼, m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ đ̼ạ̼i̼ c̼a̼ k̼h̼á̼c̼ đ̼ã̼ ‘̼t̼h̼ổ̼i̼’̼ v̼à̼o̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ t̼i̼ê̼u̼ c̼ự̼c̼. Đ̼a̼n̼g̼ b̼u̼ồ̼n̼ b̼ã̼, c̼h̼á̼n̼ n̼ả̼n̼ v̼ô̼ c̼ù̼n̼g̼ v̼ì̼ ‘̼t̼ù̼ l̼â̼u̼, á̼n̼ d̼à̼i̼’̼, c̼ộ̼n̼g̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼ t̼í̼n̼h̼ n̼g̼a̼n̼g̼ t̼à̼n̼g̼…̼, n̼ê̼n̼ c̼h̼á̼u̼ p̼h̼ớ̼t̼ l̼ờ̼ h̼ế̼t̼ m̼ọ̼i̼ q̼u̼y̼ đ̼ị̼n̼h̼.

S̼a̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼ị̼ p̼h̼ạ̼t̼ c̼ù̼m̼ đ̼ầ̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ ấ̼y̼ , c̼h̼á̼u̼ c̼à̼n̼g̼ t̼h̼ê̼m̼ c̼ă̼m̼ t̼ứ̼c̼ c̼á̼c̼ t̼h̼ầ̼y̼. L̼ú̼c̼ n̼à̼y̼ c̼h̼á̼u̼ c̼h̼ỉ̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ỏ̼i̼ t̼r̼ạ̼i̼ v̼à̼ n̼u̼n̼g̼ n̼ấ̼u̼ c̼á̼c̼h̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼. K̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ỉ̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ c̼h̼á̼u̼, b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ a̼i̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ h̼o̼à̼n̼ c̼ả̼n̼h̼ t̼ù̼ t̼ộ̼i̼ đ̼ề̼u̼ c̼ó̼ k̼h̼a̼o̼ k̼h̼á̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼ự̼ d̼o̼.

T̼r̼ố̼n̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ì̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ b̼ấ̼t̼ t̼u̼â̼n̼, p̼h̼á̼ p̼h̼á̼c̼h̼ c̼h̼o̼ x̼ả̼ n̼ỗ̼i̼ b̼ự̼c̼ d̼ọ̼c̼ b̼ê̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼. C̼h̼á̼u̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼ t̼h̼ằ̼n̼g̼ c̼h̼ẳ̼n̼g̼ c̼ò̼n̼ c̼á̼i̼ g̼ì̼ đ̼ể̼ m̼ấ̼t̼. C̼ả̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ã̼ l̼ê̼n̼ á̼n̼, c̼o̼i̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ư̼ c̼o̼n̼ q̼u̼ỷ̼ k̼h̼á̼t̼ m̼á̼u̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼h̼ể̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ n̼ổ̼i̼.

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ c̼h̼ỉ̼ n̼h̼ă̼m̼ n̼h̼ă̼m̼ m̼o̼n̼g̼ đ̼ò̼i̼ b̼ắ̼n̼. G̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ c̼ũ̼n̼g̼ v̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ m̼à̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ t̼a̼n̼ n̼á̼t̼. B̼ố̼ t̼h̼ì̼ đ̼i̼ t̼ù̼, e̼m̼ t̼r̼a̼i̼ b̼ị̼ t̼h̼ấ̼t̼ h̼ọ̼c̼, m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ v̼ì̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ m̼à̼ t̼h̼à̼n̼h̼ l̼â̼m̼ b̼ệ̼n̼h̼…̼ C̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ q̼u̼e̼n̼ c̼á̼c̼h̼ s̼ố̼n̼g̼ b̼ả̼n̼ n̼ă̼n̼g̼ t̼ừ̼ n̼h̼ỏ̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ n̼g̼h̼e̼ a̼i̼, l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ầ̼n̼ đ̼ế̼n̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼, n̼ê̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼ả̼y̼ s̼i̼n̼h̼ r̼a̼ t̼ư̼ t̼ư̼ở̼n̼g̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ đ̼ố̼i̼ l̼à̼ d̼ễ̼ h̼i̼ể̼u̼ t̼h̼ô̼i̼”̼.

N̼h̼ữ̼n̼g̼ d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼â̼m̼ l̼ý̼ c̼ủ̼a̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼, l̼u̼ô̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ầ̼m̼ m̼ắ̼t̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼. T̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, c̼h̼ỉ̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ó̼ ý̼ t̼h̼ứ̼c̼ c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ t̼ố̼t̼ n̼ộ̼i̼ q̼u̼y̼ v̼à̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼, m̼ớ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼ố̼ t̼r̼í̼ r̼a̼ n̼g̼o̼à̼i̼ r̼u̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼, n̼ư̼ơ̼n̼g̼ đ̼ồ̼i̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼. C̼ò̼n̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ n̼h̼ư̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ d̼ư̼ớ̼i̼ s̼ự̼ g̼i̼á̼m̼ s̼á̼t̼ n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ n̼g̼ặ̼t̼, t̼r̼o̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼i̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼.

Đ̼ạ̼i̼ t̼á̼ B̼ù̼i̼ M̼i̼n̼h̼ C̼h̼â̼u̼ (̼P̼h̼ó̼ G̼i̼á̼m̼ t̼h̼ị̼)̼ k̼ể̼:̼ “̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ó̼ t̼i̼ế̼n̼g̼ x̼ấ̼u̼ ở̼ n̼g̼o̼à̼i̼ đ̼ờ̼i̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ v̼à̼o̼ đ̼â̼y̼, s̼o̼ v̼ớ̼i̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ t̼ô̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼n̼g̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼ư̼a̼ c̼ó̼ ‘̼t̼u̼ổ̼i̼’̼ g̼ì̼ c̼ả̼, n̼ế̼u̼ x̼é̼t̼ v̼ề̼ t̼h̼ứ̼ b̼ậ̼c̼, đ̼ẳ̼n̼g̼ c̼ấ̼p̼, l̼ẫ̼n̼ t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼, v̼â̼y̼ c̼á̼n̼h̼…̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ế̼ g̼i̼ớ̼i̼ t̼ộ̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ l̼o̼ạ̼i̼ 1̼, n̼ơ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼a̼m̼ g̼i̼ữ̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ộ̼m̼ c̼á̼n̼, n̼g̼u̼y̼ h̼i̼ể̼m̼ b̼ậ̼c̼ n̼h̼ấ̼t̼, c̼ó̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ r̼ấ̼t̼ c̼a̼o̼ t̼ừ̼ m̼ọ̼i̼ m̼i̼ề̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼ế̼n̼.

̼D̼o̼ l̼à̼m̼ t̼ố̼t̼ c̼ô̼n̼g̼ t̼á̼c̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ v̼à̼ c̼ả̼m̼ h̼ó̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ g̼i̼á̼o̼ d̼ụ̼c̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼, k̼ế̼t̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ n̼ắ̼m̼ b̼ắ̼t̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼ì̼n̼h̼, k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼ả̼i̼ q̼u̼y̼ế̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ố̼ g̼â̼y̼ b̼ấ̼t̼ ổ̼n̼, n̼ê̼n̼ t̼ừ̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼ă̼m̼ n̼a̼y̼, t̼r̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ c̼u̼ộ̼c̼ v̼ư̼ợ̼t̼ n̼g̼ụ̼c̼, t̼r̼ố̼n̼ t̼r̼ạ̼i̼ n̼à̼o̼”̼.T̼ự̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ể̼ đ̼ổ̼i̼ t̼h̼a̼y̼

L̼ú̼c̼ t̼ô̼i̼ đ̼ế̼n̼ T̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ s̼ố̼ 3̼, x̼i̼n̼ c̼h̼o̼ g̼ặ̼p̼ L̼ê̼ V̼ă̼n̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ v̼ì̼ m̼u̼ố̼n̼ b̼i̼ế̼t̼ “̼s̼á̼t̼ t̼h̼ủ̼”̼ n̼g̼à̼y̼ ấ̼y̼ b̼â̼y̼ g̼i̼ờ̼ r̼a̼ s̼a̼o̼. T̼h̼i̼ế̼u̼ t̼á̼ H̼o̼à̼n̼g̼ C̼ô̼n̼g̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ n̼ó̼i̼:̼ “̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ n̼h̼à̼ b̼á̼o̼ t̼ớ̼i̼ h̼ỏ̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ r̼ồ̼i̼ c̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g̼ đ̼à̼n̼h̼ p̼h̼ả̼i̼ v̼ề̼ t̼a̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼, v̼ì̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ l̼ầ̼m̼ l̼ì̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ h̼ợ̼p̼ t̼á̼c̼.

N̼h̼ư̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ m̼ộ̼t̼ n̼ă̼m̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ đ̼â̼y̼, a̼n̼h̼ t̼a̼ đ̼ã̼ c̼ó̼ m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ b̼i̼ể̼u̼ h̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼, n̼h̼ư̼ v̼ư̼ợ̼t̼ c̼a̼o̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼ị̼n̼h̼ m̼ứ̼c̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼, c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ k̼h̼á̼ t̼ố̼t̼ n̼ộ̼i̼ q̼u̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼. K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ x̼ế̼p̼ l̼o̼ạ̼i̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ c̼ủ̼a̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼4̼ đ̼ạ̼t̼ l̼o̼ạ̼i̼ k̼h̼á̼”̼.

G̼ặ̼p̼ L̼u̼y̼ệ̼n̼ s̼a̼u̼ g̼i̼ờ̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ x̼ư̼ở̼n̼g̼ g̼i̼a̼ c̼ô̼n̼g̼ m̼i̼ m̼ắ̼t̼ g̼i̼ả̼, a̼n̼h̼ t̼a̼ t̼r̼ô̼n̼g̼ k̼h̼á̼ r̼ắ̼n̼ r̼ỏ̼i̼. T̼r̼ê̼n̼ k̼h̼u̼ô̼n̼ m̼ặ̼t̼ k̼h̼á̼ l̼à̼ d̼ễ̼ n̼h̼ì̼n̼, n̼é̼t̼ u̼ u̼ẩ̼n̼ v̼à̼ t̼à̼n̼ b̼ạ̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ á̼n̼h̼ m̼ắ̼t̼ đ̼ã̼ m̼ờ̼ d̼ầ̼n̼. T̼h̼a̼y̼ v̼à̼o̼ đ̼ó̼ l̼à̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ r̼ấ̼t̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼, c̼h̼ủ̼ đ̼ộ̼n̼g̼ k̼h̼i̼ t̼i̼ế̼p̼ x̼ú̼c̼. L̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ b̼i̼ế̼t̼ a̼n̼h̼ v̼ẫ̼n̼ g̼i̼ữ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ 5̼5̼ k̼g̼, s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ t̼ố̼t̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ ố̼m̼ đ̼a̼u̼, b̼ệ̼n̼h̼ t̼ậ̼t̼ g̼ì̼.

C̼h̼á̼u̼ b̼ắ̼t̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ó̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ t̼ừ̼ k̼h̼i̼ n̼à̼o̼?̼

T̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 9̼/̼2̼0̼1̼3̼, v̼ì̼ l̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼, đ̼á̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ a̼n̼h̼ Đ̼ộ̼i̼ t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ c̼ù̼m̼ c̼h̼â̼n̼ s̼u̼ố̼t̼ 1̼0̼ n̼g̼à̼y̼ t̼r̼o̼n̼g̼ b̼u̼ồ̼n̼g̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼. C̼ũ̼n̼g̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ đ̼ó̼, c̼á̼n̼ b̼ộ̼ G̼i̼á̼p̼, q̼u̼ả̼n̼ g̼i̼á̼o̼ T̼h̼à̼n̼h̼ đ̼ã̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ t̼h̼ă̼m̼, p̼h̼â̼n̼ t̼í̼c̼h̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ t̼h̼ấ̼y̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ h̼ơ̼n̼, l̼ẽ̼ p̼h̼ả̼i̼.

M̼ặ̼c̼ d̼ù̼ c̼h̼á̼u̼ v̼i̼ p̼h̼ạ̼m̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ c̼á̼c̼ c̼h̼ú̼ ấ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ỏ̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ g̼h̼é̼t̼ b̼ỏ̼, m̼à̼ r̼ấ̼t̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ p̼h̼ụ̼c̼ đ̼ể̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ h̼ồ̼i̼ t̼â̼m̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ý̼. H̼ọ̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ g̼i̼ả̼i̼ c̼h̼á̼u̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ đ̼i̼ề̼u̼, c̼ò̼n̼ k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ọ̼c̼ s̼á̼c̼h̼ v̼ề̼ đ̼ạ̼o̼ P̼h̼ậ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ủ̼ s̼á̼c̼h̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼. C̼á̼c̼h̼ n̼ó̼i̼ c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ủ̼a̼ h̼ọ̼ r̼ấ̼t̼ g̼ầ̼n̼ g̼ũ̼i̼ n̼h̼ư̼ b̼ậ̼c̼ c̼h̼a̼ c̼h̼ú̼, k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ d̼ạ̼y̼ c̼o̼n̼ c̼h̼á̼u̼.

C̼h̼í̼n̼h̼ s̼ự̼ c̼h̼â̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ ấ̼y̼ đ̼ã̼ g̼i̼ú̼p̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼a̼ r̼ằ̼n̼g̼, c̼h̼á̼u̼ v̼ẫ̼n̼ s̼ẽ̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ó̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ c̼ộ̼n̼g̼ đ̼ồ̼n̼g̼ n̼ế̼u̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ t̼h̼à̼n̼h̼ t̼â̼m̼ h̼ố̼i̼ c̼ả̼i̼, s̼ử̼a̼ c̼h̼ữ̼a̼. N̼h̼ữ̼n̼g̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼ó̼, c̼h̼á̼u̼ t̼ự̼ v̼ấ̼n̼ l̼ạ̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼â̼m̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼. L̼ờ̼i̼ c̼h̼ú̼ G̼i̼á̼p̼, c̼h̼ú̼ T̼h̼à̼n̼h̼ n̼ó̼i̼ l̼u̼ô̼n̼ l̼u̼ô̼n̼ v̼ă̼n̼g̼ v̼ẳ̼n̼g̼ b̼ê̼n̼ t̼a̼i̼. D̼ầ̼n̼ d̼ầ̼n̼, c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼a̼ l̼à̼ m̼ì̼n̼h̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼a̼o̼ g̼i̼ờ̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ n̼g̼h̼e̼ a̼i̼ n̼ó̼i̼.

V̼ậ̼y̼ l̼à̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ s̼u̼y̼ n̼g̼ẫ̼m̼ r̼ấ̼t̼ k̼ỹ̼ v̼à̼ t̼h̼ấ̼y̼ đ̼i̼ề̼u̼ c̼á̼n̼ b̼ộ̼ b̼ả̼o̼ b̼a̼n̼ l̼à̼ đ̼ú̼n̼g̼. S̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ t̼h̼ô̼n̼g̼ s̼u̼ố̼t̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼ì̼ c̼ũ̼n̼g̼ l̼à̼ l̼ú̼c̼ c̼h̼á̼u̼ h̼ế̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ k̼ỷ̼ l̼u̼ậ̼t̼, đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼ b̼u̼ồ̼n̼g̼. C̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼ c̼á̼c̼h̼ s̼ố̼n̼g̼, t̼í̼c̼h̼ c̼ự̼c̼ h̼ơ̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼r̼o̼n̼g̼ c̼ô̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ c̼h̼ấ̼p̼ h̼à̼n̼h̼ n̼ộ̼i̼ q̼u̼y̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼.

V̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼á̼u̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼ b̼ê̼n̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼?̼ C̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ v̼i̼ế̼t̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ g̼ì̼?̼ C̼ó̼ p̼h̼ả̼i̼ đ̼ó̼ l̼à̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ t̼h̼ự̼c̼ s̼ự̼ c̼h̼â̼n̼ t̼h̼à̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

T̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ q̼u̼a̼, t̼r̼ạ̼i̼ g̼i̼a̼m̼ c̼ó̼ m̼ở̼ c̼á̼c̼ c̼u̼ộ̼c̼ v̼ậ̼n̼ đ̼ộ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ế̼t̼ t̼h̼ư̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼. Đ̼â̼y̼ l̼à̼ d̼ị̼p̼ đ̼ể̼ c̼h̼ú̼n̼g̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ì̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ l̼ạ̼i̼ m̼ọ̼i̼ t̼ộ̼i̼ l̼ỗ̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ r̼a̼. C̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ ứ̼n̼g̼ b̼ằ̼n̼g̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼i̼ế̼t̼ h̼a̼i̼ l̼á̼ t̼h̼ư̼ x̼i̼n̼ l̼ỗ̼i̼. M̼ộ̼t̼ l̼á̼ g̼ử̼i̼ c̼h̼o̼ ô̼n̼g̼ n̼g̼o̼ạ̼i̼ c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼, m̼ộ̼t̼ l̼á̼ c̼h̼á̼u̼ g̼ử̼i̼ c̼h̼o̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ g̼ử̼i̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼, c̼h̼á̼u̼ v̼i̼ế̼t̼:̼ H̼ằ̼n̼g̼ đ̼ê̼m̼, m̼ỗ̼i̼ k̼h̼i̼ n̼h̼ắ̼m̼ m̼ắ̼t̼ l̼ạ̼i̼ l̼à̼ h̼ì̼n̼h̼ ả̼n̼h̼ c̼h̼é̼m̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼ứ̼ l̼ạ̼i̼ h̼i̼ệ̼n̼ l̼ê̼n̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ m̼ắ̼t̼. C̼h̼á̼u̼ n̼h̼ư̼ b̼ị̼ q̼u̼ả̼ b̼á̼o̼ v̼ì̼ t̼o̼à̼n̼ m̼ơ̼ m̼ộ̼n̼g̼ t̼h̼ấ̼y̼ b̼ị̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ c̼ầ̼m̼ d̼a̼o̼, s̼ú̼n̼g̼ đ̼u̼ổ̼i̼ t̼h̼e̼o̼ c̼h̼é̼m̼ g̼i̼ế̼t̼, l̼à̼m̼ c̼h̼á̼u̼ b̼ị̼ c̼ụ̼t̼ c̼h̼â̼n̼, c̼ụ̼t̼ t̼a̼y̼, r̼ồ̼i̼ b̼ị̼ x̼ẻ̼o̼ t̼ừ̼n̼g̼ m̼i̼ế̼n̼g̼ t̼h̼ị̼t̼ v̼à̼ v̼ứ̼t̼ v̼à̼o̼ v̼ạ̼c̼ d̼ầ̼u̼ s̼ô̼i̼. S̼a̼u̼ m̼ỗ̼i̼ c̼ơ̼n̼ á̼c̼ m̼ộ̼n̼g̼ ấ̼y̼, n̼g̼ư̼ờ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ l̼ạ̼i̼ ư̼ớ̼t̼ s̼ũ̼n̼g̼ m̼ồ̼ h̼ô̼i̼, k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼à̼i̼ n̼à̼o̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ n̼g̼ủ̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ữ̼a̼.

C̼h̼á̼u̼ c̼ứ̼ n̼g̼h̼ĩ̼ m̼ã̼i̼ l̼à̼ t̼ạ̼i̼ s̼a̼o̼ m̼ì̼n̼h̼ l̼ạ̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼à̼n̼ b̼ạ̼o̼ đ̼ế̼n̼ t̼h̼ế̼. L̼ú̼c̼ đ̼ó̼ c̼h̼á̼u̼ n̼h̼ư̼ c̼o̼n̼ c̼h̼ó̼ d̼ạ̼i̼, c̼ứ̼ h̼ễ̼ g̼ặ̼p̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼à̼ c̼ắ̼n̼. C̼h̼á̼u̼ r̼ấ̼t̼ â̼n̼ h̼ậ̼n̼ v̼ì̼ đ̼ã̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼h̼ị̼u̼ t̼u̼ c̼h̼í̼ h̼ọ̼c̼ h̼à̼n̼h̼ t̼ử̼ t̼ế̼, m̼à̼ l̼ạ̼i̼ t̼ụ̼ t̼ậ̼p̼, đ̼à̼n̼ đ̼ú̼m̼ l̼ê̼u̼ l̼ổ̼n̼g̼, m̼ớ̼i̼ d̼ẫ̼n̼ t̼ớ̼i̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ l̼à̼m̼ t̼a̼n̼ n̼á̼t̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ v̼à̼ l̼à̼m̼ c̼ả̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ m̼ì̼n̼h̼ d̼í̼n̼h̼ v̼à̼o̼ v̼ò̼n̼g̼ l̼a̼o̼ l̼ý̼.

C̼h̼á̼u̼ c̼ă̼m̼ h̼ậ̼n̼ b̼ả̼n̼ t̼h̼â̼n̼ r̼ấ̼t̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ v̼à̼ t̼h̼ấ̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ x̼ứ̼n̼g̼ đ̼á̼n̼g̼ c̼ó̼ m̼ặ̼t̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ đ̼ờ̼i̼ n̼à̼y̼ n̼ữ̼a̼. V̼à̼ n̼ế̼u̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ế̼t̼ đ̼i̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼a̼ s̼ố̼n̼g̼ l̼ạ̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ t̼h̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ s̼ẵ̼n̼ l̼ò̼n̼g̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼ế̼t̼, d̼ù̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ ấ̼y̼ c̼ó̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ n̼à̼o̼, c̼h̼á̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ c̼a̼m̼ l̼ò̼n̼g̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ư̼, c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ h̼ứ̼a̼ s̼ẽ̼ c̼ả̼i̼ t̼ạ̼o̼ t̼h̼ậ̼t̼ t̼ố̼t̼ đ̼ể̼ đ̼á̼n̼h̼ đ̼u̼ổ̼i̼ c̼o̼n̼ q̼u̼ỷ̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼ đ̼ã̼ n̼g̼ự̼ t̼r̼ị̼, đ̼i̼ề̼u̼ k̼h̼i̼ể̼n̼ c̼h̼á̼u̼. C̼h̼á̼u̼ s̼ẽ̼ c̼ố̼ g̼ắ̼n̼g̼ h̼ế̼t̼ s̼ứ̼c̼ m̼ì̼n̼h̼ đ̼ể̼ t̼r̼ở̼ t̼h̼à̼n̼h̼ m̼ộ̼t̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ l̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼. T̼ấ̼t̼ c̼ả̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ê̼n̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ v̼i̼ế̼t̼ r̼a̼ t̼ừ̼ s̼u̼y̼ n̼g̼h̼ĩ̼ t̼h̼ậ̼t̼ s̼ự̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼â̼m̼ t̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.

N̼g̼o̼à̼i̼ g̼i̼ờ̼ l̼a̼o̼ đ̼ộ̼n̼g̼, c̼h̼á̼u̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼?̼

C̼h̼á̼u̼ đ̼ọ̼c̼ s̼á̼c̼h̼. H̼i̼ệ̼n̼ n̼a̼y̼, c̼h̼á̼u̼ đ̼a̼n̼g̼ đ̼ọ̼c̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ c̼u̼ố̼n̼ s̼á̼c̼h̼ v̼ề̼ đ̼ạ̼o̼ P̼h̼ậ̼t̼, K̼i̼n̼h̼ D̼ị̼c̼h̼ v̼à̼ K̼h̼í̼ c̼ô̼n̼g̼, c̼ó̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼ủ̼ s̼á̼c̼h̼ h̼ư̼ớ̼n̼g̼ t̼h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ c̼á̼c̼ b̼u̼ồ̼n̼g̼ g̼i̼a̼m̼. T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼â̼y̼, c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ h̼ề̼ đ̼ể̼ ý̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ú̼n̼g̼, n̼h̼ư̼n̼g̼ n̼a̼y̼ n̼h̼ờ̼ đ̼ọ̼c̼ s̼á̼c̼h̼ P̼h̼ậ̼t̼ m̼à̼ t̼â̼m̼ h̼ồ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ t̼r̼ở̼ n̼ê̼n̼ b̼ì̼n̼h̼ a̼n̼ d̼ầ̼n̼ t̼r̼ở̼ l̼ạ̼i̼. C̼h̼á̼u̼ s̼ẽ̼ k̼i̼ê̼n̼ t̼r̼ì̼ v̼i̼ệ̼c̼ s̼á̼m̼ h̼ố̼i̼, đ̼ể̼ d̼ầ̼n̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼u̼y̼ệ̼t̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼i̼ t̼â̼m̼ á̼c̼ đ̼ộ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g̼ m̼ì̼n̼h̼. N̼g̼o̼à̼i̼ r̼a̼, b̼a̼n̼ đ̼ê̼m̼ c̼h̼á̼u̼ c̼ò̼n̼ l̼u̼y̼ệ̼n̼ c̼ả̼ k̼h̼í̼ c̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ ổ̼n̼ đ̼ị̼n̼h̼ v̼ề̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ v̼à̼ g̼i̼ú̼p̼ t̼â̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ a̼n̼ t̼ĩ̼n̼h̼.

C̼h̼á̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ l̼à̼m̼ g̼ì̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼?̼

V̼ì̼ c̼h̼á̼u̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ t̼i̼ề̼n̼ đ̼ể̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ d̼â̼n̼ s̼ự̼ c̼h̼o̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼ê̼n̼ r̼ấ̼t̼ k̼h̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ m̼i̼ễ̼n̼ g̼i̼ả̼m̼ á̼n̼. C̼h̼á̼u̼ c̼ũ̼n̼g̼ n̼g̼h̼ĩ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼ê̼n̼ s̼ố̼t̼ r̼u̼ộ̼t̼, c̼ứ̼ đ̼ể̼ t̼h̼u̼ậ̼n̼ t̼h̼e̼o̼ t̼ự̼ n̼h̼i̼ê̼n̼. N̼ế̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ r̼a̼ t̼r̼ạ̼i̼, c̼h̼á̼u̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼h̼e̼o̼ l̼à̼m̼ n̼g̼h̼ề̼ Đ̼ô̼n̼g̼ y̼, c̼ắ̼t̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ c̼h̼ữ̼a̼ b̼ệ̼n̼h̼ c̼ứ̼u̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼, đ̼ể̼ m̼o̼n̼g̼ g̼ộ̼t̼ r̼ử̼a̼, c̼h̼u̼ộ̼c̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼ữ̼n̼g̼ l̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼m̼ t̼à̼y̼ t̼r̼ờ̼i̼ m̼à̼ c̼h̼á̼u̼ đ̼ã̼ g̼â̼y̼ r̼a̼. C̼h̼ú̼ ơ̼i̼, c̼h̼ú̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ g̼ử̼i̼ v̼à̼o̼ đ̼â̼y̼ c̼h̼o̼ c̼h̼á̼u̼ x̼i̼n̼ m̼ấ̼y̼ q̼u̼y̼ể̼n̼ s̼á̼c̼h̼ v̼ề̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ Đ̼ô̼n̼g̼ y̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ k̼h̼ô̼n̼g̼?̼

Nguồn: https://kenhtruyenhinh.com/sat-thu-noi-tieng-le-van-luyen-ra-tu-muon-theo-nghe-thay-thuoc/

Next Post

“Thờ ơ trước sống c-h.ết của dân, thì không nên đứng trong hàng ngũ công an”

Wed May 19 , 2021
Đây̲ l̲à q̲u̲a̲n̲ đi̲ểm̲ c̲ủa̲ ĐB̲Q̲H̲ P̲h̲ạm̲ V̲ăn̲ H̲òa̲ k̲h̲i̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ v̲ề h̲àn̲h̲ v̲i̲ t̲h̲ờ ơ, k̲h̲ôn̲g̲ b̲ắt̲ c̲ướp̲ g̲i̲úp̲ d̲ân̲ c̲ủa̲ Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲ (T̲h̲a̲n̲h̲ O̲a̲i̲, H̲à N̲ội̲) Đại̲ úy̲ N̲g̲u̲y̲ễn̲ T̲h̲a̲n̲h̲ L̲âm̲, c̲án̲ b̲ộ C̲ôn̲g̲ a̲n̲ x̲ã C̲ự K̲h̲ê (k̲h̲o̲a̲n̲h̲ t̲r̲òn̲ đỏ) đứn̲g̲ c̲ạn̲h̲ v̲à […]