Thủy Tiên – Công Vinh bị VTC1 ƌáηɦ тɾúηɠ тĭм ƌεη: ‘Chỉ là đi in những khoản tiền VÀO, đó không phải các khoản tiền RA’

“Hɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ đɪ ɪɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ, đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ. Nᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̂́ʏ đᴀ̃ đɪ đᴀ̂ᴜ, ᴄᴏ́ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”, ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ VTC1, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ.

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 17/9, Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ – Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ đᴇ̂̉ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ǫᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴏ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2020. Nɢᴏᴀ̀ɪ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ – Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ɢᴏ́ᴘ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ. Tʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ, đᴀ̂ʏ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ʙᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Tʜᴇᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ, ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ 5 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ. Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴠɪ̀ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ 320 ᴛɪ̉ ʜᴀʏ 700 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ đᴏ̂̀ɴ đᴏᴀ́ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Tʜᴇᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ́ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 18.000 ᴛʀᴀɴɢ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ʟᴀ̀ᴍ 8 ᴛʜᴜ̀ɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ᴍ 15/9, Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ đᴇ̂̉ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ. Cᴏ̂ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ: “Kʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ sᴏ̂́ ᴛʜᴜ̛́ 2, 3 ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙɪ̣ᴀ đᴀ̣̆ᴛ. Nᴇ̂́ᴜ ᴀɪ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Tɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ sᴏ̂́ ᴛᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ɴᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ đᴏ̛̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ ᴠᴜɪ ʟᴏ̀ɴɢ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂ʏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴜ̀ɴɢ Tɪᴇ̂ɴ ʀᴀ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ʙᴀ̀ xᴀ̃ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴏᴀ̣ᴛ ɢɪᴀ̂́ʏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴄ đᴏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ᴄʜɪ ʜᴏ̛ɴ 178 ᴛɪ̉ đᴇ̂̉ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄʜᴏ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ. Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃, ᴅᴀɴʜ sᴀ́ᴄʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ 7 ᴛɪ̉ɴʜ ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ ɴɢᴀʏ ᴛᴀ̣ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ̂́ʏ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̉ ᴠᴇ̉ ɴɢᴏ̛̀ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴏ̛̉ɪ đᴏ̣̂ xᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ɴᴀ̀ʏ.

Cᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴘʜᴜ́ᴛ đᴇ̂̉ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̂̀ɴ ᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, ʜᴏ̣ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ. Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ, sᴏ̛̉ ᴅɪ̃ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍɪɴʜ ʙᴀ̣ᴄʜ ɴɢᴀʏ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴏ̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛʀᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴅɪ̣ ɴɢʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴀʏ.

Tᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ, VTC1 đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʙᴀ̉ɴ ᴛɪɴ ᴠᴇ̂̀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ đᴏ̂ɪ ɴᴀ̀ʏ. Tʜᴇᴏ VTC1, Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ: “Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ 8 ᴛʜᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ sᴀᴏ ᴋᴇ̂, ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ Vɪɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂̉ɴɢ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴄʜᴏ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Tʀᴜɴɢ đᴏ̛̣ᴛ ʟᴜ̃ ʟᴜ̣ᴛ ɴᴀ̆ᴍ 2020. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ʀᴜ́ᴛ ʀᴀ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ”.

Tʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ VTC1, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Nɢᴏ̣ᴄ Lᴏɴɢ ɴᴏ́ɪ: “Hɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴜ̉ʏ Tɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ đɪ ɪɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ, đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʀᴀ. Nᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̂́ʏ đᴀ̃ đɪ đᴀ̂ᴜ, ᴄᴏ́ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴜ́ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Tᴏ̂ɪ ɴɢʜɪ̃ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ”.

Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, VTC1 ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴅᴜ̀ đᴀ̃ sᴀᴏ ᴋᴇ̂ ɴʜᴜ̛ɴɢ Tʜᴜʏ̉ Tɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ɴᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ đᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ᴠɪ̀ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ “ᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ” ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ. “Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ɢᴜ̛̉ɪ ʟᴇ̂ɴ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛̃ ᴄᴀ sɪ̃ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ”, ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Đᴀ̀ᴏ Tʜɪ̣ Bɪ́ᴄʜ Lɪᴇ̂ɴ (Đᴏᴀ̀ɴ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP.HCM) ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ǫᴜᴀɴ đɪᴇ̂̉ᴍ: “Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴏ̛ɴ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴛʀᴜʏ ᴛᴏ̂́ ᴠɪ̀ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ đᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ”.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Nɢᴏ̂ Vɪᴇ̣̂ᴛ Bᴀ̆́ᴄ (Vᴀ̆ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Sᴀ̀ɪ Gᴏ̀ɴ Tᴀ̂ʏ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ, Đᴏᴀ̀ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ TP.HCM) ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “Nɢʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʜᴏ̣ ʙᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴀʏ đᴇ̂̉ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ɴɢᴀʏ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ đᴀ́ᴏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴏ̉ ᴛʜɪ̀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ɪ ᴛʏ̉, ᴠᴀ̀ɪ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴛʏ̉, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴛʏ̉ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ʙᴀɴ ʙᴇ̣̂ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂ʏ ᴄʜᴜʏᴇ̂̀ɴ, ǫᴜʏ ᴛʀɪ̀ɴʜ”.

Tʜᴇᴏ VTC1, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴜᴏ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̂ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴇ̂ɴ đᴏ̛ɴ đᴏ̣̂ᴄ, ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴜ́ᴀ ʀɪ̀ᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴅᴜ̛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ.

Tʜᴇᴏ ʜᴛᴛᴘs://ᴄᴀꜰᴇᴋʜᴏɴɢᴅᴜᴏɴɢ.ɴᴇᴛ/ᴛᴛʜᴜʏ-ᴛɪᴇɴ-ᴄᴏɴɢ-ᴠɪɴʜ-ʟᴀɪ-ᴠᴛᴄ1-ᴅᴀɴʜ-ᴛʀᴜɴɢ-ᴛɪᴍ-ᴅᴇɴ-ᴄʜɪ-ʟᴀ-ᴅɪ-ɴʜᴜɴɢ-ᴋʜᴏᴀɴ-ᴛɪᴇɴ-ᴠᴀᴏ-ᴋʜᴏɴɢ-ᴘʜᴀɪ-ᴄᴀᴄ-ᴋʜᴏᴀɴ-ᴛɪᴇɴ-ʀᴀ.ʜᴛᴍʟ

Next Post

Nóηɠ: Kỷ lục buồn có 10.040 ca Covid-19 mới, số ca էử ʋøŋɠ đã vượt 17.000 người

Mon Sep 20 , 2021
Bản tin của Bộ Y tế cho biết trong ngày 19/9 ghi nhận 10.040 ca nhiễm mới, riêng TPHCM 5.496 ca, Bình Dương 2.332 ca. Tổng số ca էử ʋøŋɠ tại Việt Nam đến nay là 17.090 ca, ċɦїếɱ 2,5% tổng số ca mắc. Thông tin các ca nhiễm mới […]